Regulamin Sklepu


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 Zakres Regulaminu oraz dane GemUr
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady na jakich GemUr świadczy Usługi a także sprzedaje Towary za pośrednictwem Portalu, prawa i obowiązki Gemur oraz Klientów związane ze świadczeniem Usług, korzystaniem z Portalu oraz ze sprzedażą Towarów za pośrednictwem Portalu oraz zasady funkcjonowania Portalu. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GemUr;
zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną;
e) zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, w tym:
zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego i Komisu Internetowego tj. zawierania za pośrednictwem Portalu umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego i Komisu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary w ramach Sklepu Internetowego i Komisu Internetowego ;
zasady świadczenia przez GemUr pozostałych Usług za pośrednictwem Portalu.
2. Dane kontaktowe GemUr są następujące:
a) GemUR Sp. z o.o., adres : 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 lokal 25
b) telefon: tel.kom. +48 501-47-96-97,
c) adresy strony internetowej: https://www.gemur.pl
d) adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.DEFINICJE

Art. 2 Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Portal- system stron www (World Wide Web) prowadzony przez GemUr pod adresem https://www.gemur.pl za pośrednictwem którego GemUr świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności prowadzi Sklep Internetowy oraz Komis Internetowy;
2. GemUr - GemUR Sp. z o.o., adres : 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 25, REGON 021735780, NIP 8992728972, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000398801;
3. Klient - każdy podmiot prawa tj. osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie z Portalu i zawarcie umowy za pośrednictwem Portalu i który korzysta z funkcjonalności Portalu, w tym korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Komisu Internetowego;
4. Usługi - całokształt funkcjonalności Portalu stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. następujące usługi:
a) Sklep Internetowy;
b) Komis Internetowy;
c) Konto Klienta;
d) Udostępnione Treści;
5. Treści - cała zawartość merytoryczna Portalu, w tym w szczególności informacje o GemUr, cenniki, katalogi, działy tematyczne Portalu tj. "jak wiedza o", "aktualności" lub wszystkie podobne, równoważne lub jakiekolwiek inne;
6. Udostępnione Treści - jedna z Usług, pozwalająca Klientom na dostęp do Treści w ramach Portalu, w szczególności dla potrzeb korzystania z innych Usług;
7. Konto Klienta - jedna z Usług, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Portalu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta, umożliwiających zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie z Portalu, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego;
8. Sklep Internetowy - jedna z Usług, stanowiąca funkcjonalności Portalu, z wykorzystaniem których GemUr sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w ofercie GemUr, inne niż Towary Komisowe;
9. Komis Internetowy - jedna z Usług, stanowiąca funkcjonalności Portalu, z wykorzystaniem którego GemUr, za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa dokonuje za pośrednictwem sieci Internet sprzedaży Towarów Komisowych na rachunek dającego zlecenie (Komitenta), lecz w imieniu własnym;
10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. GemUr czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
11. Komitent – Klient dający zlecenie sprzedaży Towaru na jego rzecz, ale w imieniu GemUr na zasadach umowy komisu, o której mowa w art. 765 i n. Kodeksu Cywilnego, za pośrednictwem Komisu Internetowego;
12. Towary - ogół rzeczy i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, zarówno w ramach Sklepu Internetowego jak i Komisu Internetowego, które może nabyć Klient za pośrednictwem Portalu, w szczególności Towary Komisowe, Szkolenia, Towary Notowane;
13. Towary Notowane (Notyfikowane) - Towary, których cena zależy od wahań na rynku finansowym i których cena jest ustalana w umowie między Klientem a GemUr w oparciu o aktualną cenę na rynku finansowym, a w szczególności: iglice probiercze, zestawy probiercze, sprzeęt mechaniczny, elektryczny i elektroniczny - produkowany poza Polską lub elementy sprzętu są produkowane poza Polską lub/i jest w całości lub w elementach sprowadzany do Polski, metale szlachetne, złoto inwestycyjne, złote łańcuchy bez kamieni, wyroby z metali szlachetnych z diamentami / brylantami / kamieniami szlachetnymi, diamenty inwestycyjne, brylanty - diamenty luzem, surowe diamenty luzem, kamienie szlachetne luzem, perły w sznurach, perły luzem, bursztyn surowy i półfabrykaty bursztynu, soczewki, wagi, mikroskopy, zestawy kamieni porównawczych;
14. Towary Komisowe - Towary, które GemUr sprzedaje poprzez Portal na rachunek innych osób tj. dających zlecenie (Komitentów) lecz w imieniu własnym, na zasadach umowy komisu, o której mowa w art. 765 i n. Kodeksu Cywilnego;
15. Szkolenia - specjalistyczne usługi szkoleniowe organizowane przez GemUr i oferowane za pośrednictwem Portalu;
16. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.);
17. Ustawa o prawach konsumenta -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn zm.);
18. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych;
19. Formularz zamówienia-funkcjonalność Portalu zawierająca niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do GemUr poprzez Portal w ramach procedury zawarcia poprzez Portal umowy dotyczącej Towarów.USŁUGI - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 3 Treść i charakter Usług
1. Usługi świadczone poprzez Portal stanowią świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.
2. Całokształt Usług świadczonych poprzez Portal tworzy platformę informatyczną :
a) służącą GemUr do prowadzenia sprzedaży Towarów poprzez sieć Internet, zarówno na własny rachunek w ramach Sklepu Internetowego jak i na rachunek Komitentów, w ramach Komisu Internetowego na zasadach umowy komisu, o której mowa w art. 765 i n. Kodeksu Cywilnego oraz świadczenia pozostałych Usług;
b) pozwalającą Klientowi na skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w tym:
- poprzez udostępnienie informacji na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących GemUr i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z GemUr i jej wykonania oraz pozostałych Treści;
- poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z GemUr w celu zawarcia umowy o Towary, w tym złożenia zamówienia na Towary;
- poprzez umożliwienie Klientowi zawarcia z GemUr za pośrednictwem Portalu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za Towar i kosztów wysyłki;
- pozwalająca na skorzystanie z pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie.

 

KONTO KLIENTA

Art. 4 Rejestracja
1. Korzystanie z pełni funkcjonalności Portalu wymaga założenia Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta. Skorzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Komisu Internetowego wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Założenie Konta Klienta odbywa się w procedurze rejestracji, która wymaga podania niepowtarzalnego loginu oraz hasła. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, podania logina i hasła, które Klient będzie wykorzystywał do logowania się w Portalu, podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz złożenia oświadczeń w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, potwierdzenia pouczenia w przedmiocie danych osobowych, pouczenia w przedmiocie prawa odstąpienia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona poprzez potwierdzenie rejestracji i aktywację Konta Klienta, które odbywają się drogą mailową, w ten sposób, że Klient otrzymuje email z linkiem aktywacyjnym, zaś kliknięciu w link w mailu następuje przekierowanie na stronę z informującą o aktywacji Konta Klienta.
3. Zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta wymaga posłużenia się loginem i hasłem przypisanym do Konta Klienta.

Art. 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o Konto Klienta
1. Zawarcie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji, o której mowa w art. 4.
2. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą skorzystania z funkcjonalności Portalu służącej do usuwania Konta Klienta, a także zgodnie z ust. 3.
3. Umowa o Usługę Konta Klienta może być rozwiązana przez GemUr za 1 dniowym wypowiedzeniem przesłanym w formie mailowej na adres mailowy Klienta w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 14 Regulaminu.
4.Usługa Konto Klienta jest bezpłatna.

 


SKLEP INTERNETOWY i KOMIS INTERNETOWY

Art. 6 Sklep Internetowy i Komis Internetowy- zasady ogólne
1. Usługa Sklep Internetowy oraz Komis Internetowy, wymagają posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Sklep Internetowy umożliwia zawarcie umowy dotyczącej Towarów, niebędących Towarami Komisowymi tj. umowy sprzedaży tych Towarów przez GemUr jako sprzedawcę Klientowi jako kupującemu, w tym uzgodnienie warunków tej umowy.
3. Komis Internetowy umożliwia zawarcie umowy dotyczącej Towarów Komisowych przez GemUr w imieniu własnym lecz na rzecz Komitentów, w tym uzgodnienie warunków tej umowy.

Art. 7. Zawieranie umów w Sklepie Internetowym i Komisie Internetowym
1. Na procedurę zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Komisu Internetowego umowy, o której mowa w art. 6 ust. 2 lub ust 3 Regulaminu składają się czynności związane ze złożeniem zamówienia, opisane w art. 8 Regulaminu oraz związane z potwierdzeniem zamówienia opisane w art. 9 Regulaminu.
2. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Komisu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.

Art. 8. Składanie zamówień
1. Składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Komisu Internetowego następuje z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, wyboru formy płatności, wyboru formy dostawy oraz zaakceptowania złożenia zamówienia. Skorzystanie z opcji zaakceptowania złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Komisu Internetowego ich funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
3. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do GemUr za pośrednictwem Portalu.
4. Informacje o Towarach są na bieżąco podawane poprzez Portal, stosownie do rodzaju danego Towaru, w tym obejmować mogą w szczególności masę, rozmiar, kolor, szlif, barwę, próbę, czystość, pochodzenie, informacje o certyfikatach lub gwarancji udzielanej przez GemUr lub inne podmioty, a w przypadku Szkoleń w szczególności rodzaj, przedmiot, zakres, informacje o egzaminach, certyfikatach, dyplomach. Informacje o Towarach zawierają również informację, czy dany Towar jest Towarem Notowanym.

Art. 9. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
1. Po przesłaniu zamówienia Klienta do Gemur, zgodnie z art. 8 ust. 3. Regulaminu zamówienie jest niezwłocznie potwierdzane za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez zamawiającego Klienta w Formularzu zamówienia, co, w razie otrzymania takiego potwierdzenia przez Klienta, skutkuje zawarciem umowy dotyczącej Towarów;
2. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym lub Komisie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów.
3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

Art. 10. Płatności
1. Za Towary zakupione w Sklepie Internetowym lub Komisie Internetowym Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:
a) przelewem on-line;
b) kartą płatniczą, debetową lub kredytową;
c) przelewem tradycyjnym;
stosownie do opcji dostępnej na Portalu;
2. Określone na Portalu ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich PLN, dolarach amerykańskich USD oraz EURO i obejmują kwotę podatku od towarów i usług, jeśli taki podatek dotyczy danego Towaru. Niektóre ceny mogą zawierać koszta wydania Towaru (dostawy / transportu / ubezpieczenia), a każdorazowo informacja o tym fakcie będzie podawana w procesie zamawiania.
3. Ceny Towarów Notowanych są na bieżąco uaktualniane stosownie do ich notowań na rynku w następujących okresach: 24/7, codziennie lub trzy razy w tygodniu.
4. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym lub Komisie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów ubezpieczenia (jeśli dotyczy) i kosztów wybranego sposobu płatności. Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w na Portalu, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Płatności, o których mowa w ust.1 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
c) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) lub b) GemUr udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub przekierowuje na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
d) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.

Art. 11. Dostawy
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym lub Komisie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty.
2. Zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym lub Komisie Internetowym :
a) w przypadku Towarów Komisowych realizowane są przez GemUr w ciągu 2-10 dni roboczych od otrzymania przez GemUr płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez GemUr do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy;
b) w przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta w ciągu 10-40 dni roboczych od otrzymania przez GemUr płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez GemUr do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy;
c) w przypadku innych Towarów, niż określone w punktach a)-b) w ciągu 7-21 dni roboczych od otrzymania przez GemUr płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez GemUr do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy.
3. GemUr ma obowiązek dostarczenia Towarów wolnych od wad. Jednakże stosownie do art. 770 Kodeksu Cywilnego GemUr informuje, że odnośnie Towarów Komisowych GemUr nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Towarów , jak również za ich wady prawne, chyba, że Towar kupuje Klient będący Konsumentem.

Art. 12. Zamieszczenie Towarów w Komisie Internetowym przez Komitenta
1. Zamieszczenie Towaru Komisowego na Portalu, w celu jego sprzedaży przez GemUr w ramach Komisu Internetowego na rzecz Komitenta może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu między Komitentem a GemUr umowy komisu, w szczególności zasad dokonania sprzedaży Towaru Komisowego na rzecz Komitenta oraz po weryfikacji przez GemUr Towaru Komisowego, co do ceny, opisu, legalności. Dane kontaktowe GemUr z wykorzystaniem których może nastąpić uzgodnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie zamieszczone są na Portalu.
2. Zamieszczenia Towaru Komisowego w Komisie Internetowym dokonuje GemUr po uzgodnieniu i weryfikacji, o której mowa w ust. 1.UDOSTĘPNIONE TREŚCI

Art. 13 Zawarcie umowy o Udostępnione Treści
1.Usługa Udostępnione Treści umożliwia zapoznawanie się z Treściami zamieszczonymi na Portalu poprzez udostępnianie na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Portalu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.
2. Udostępnienie Treści obejmuje wszelkie Treści umieszczone na Portalu, zarówno dotyczące Usług, jak również działalności GemUr wykonywanej poza Portalem.
3. Usługa Udostępnianie Treści jest nieodpłatna.
4. Zawarcie umowy o Usługę Udostępnione Treści następuje przez rozpoczęcie korzystania z Portalu zaś rozwiązanie następuje, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, przez zaprzestanie korzystania z Portalu, w szczególności zamknięcie stron Portalu.PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

Art. 14 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług treści o charakterze bezprawnym.
2. Klienci zobowiązani są, w zakresie w jakim podanie informacji jest niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Portalu lub jej prawidłowego wykonania do posługiwania się informacjami zgodnymi z rzeczywistością, w szczególności zakazane jest podawanie danych fałszywych, w tym podszywanie się pod inne podmioty.

Art. 15 Korzystanie z Portalu
1. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji o Koncie Klienta i Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
2. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Portalu określa art. 17 Regulaminu.

Art. 16 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną można składać z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: telefonicznie pod numerem +48 501-47-96-97, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres GemUR sp. z o.o., adres 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 lok 25.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

Załącznik: FORMULARZ REKLAMACJI


WYMAGANIA TECHNICZNE

Art. 17 Interoperacyjność treści cyfrowych
1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług Klient powinien dysponować:
a) połączeniem z siecią Internet;
b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Art. 18 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy :
a) o Usłudze zawartej z GemUr na Portalu;
b) dotyczącej Szkolenia;
c) dotyczącej Towarów nabywanych poprzez Sklep Internetowy lub Komis Internetowy, innych niż Szkolenia.
2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni:
a) od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt a) lub b) ;
b) w przypadku umowy, o której mowa w ust. 1 pkt c) od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy dotyczącej wielu Towarów od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować GemUr - GemUr sp. z o.o., adres 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 lok 25, REGON 021735780, NIP 8992728972, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000398801, tel +48 501-47-96-97, adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem urzędu pocztowego (list polecony), kurierem (za potwierdzeniem odbioru) , faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Gemur zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GemUr) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. GemUr może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej Towarów (z wyjątkiem Szkoleń) Towar należy odesłać lub przekazać GemUr niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano GemUr o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
6. Klient, odsyłający Towar, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, którego wysokość (w przypadku Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą) jest szacowana maksymalnie na kwotę 10.000 PLN. Klient odpowiada tylko za pomniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje :
a) w przypadkach, o których mowa w ust. 8
b) w odniesieniu do umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. umów dotyczących Towarów Notowanych (Notyfikowanych) - (patrz Art2 / pkt.13)
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. umów o Towary wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
8. Gemur informuje, iż po wykonaniu w pełni usług, w tym Szkoleń  za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19 Pozostałe postanowienia Regulaminu
1. Portal i czynności związane z zawieraniem umów w Portalu są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym www.gemur.pl/pl/regulamin-sklepu.html przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej poprzez Portal, w tym umowy o Usługi.
4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów, działających przy Inspekcji Handlowej;
b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5. Regulamin może być zmieniony przez GemUr. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów zawieranych poprzez Portal w tym o Usługi zawartych po jego udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym tj. Usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tych Usług zmiany Regulaminu wiążą Klienta którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Usługi poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.